Załącznik nr  1 do zarządzenia nr 4/2017/2018

                                                                                          Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 26 w Bielsku-Białej

                                                                                                         z dnia  24 maja 2018r.

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w  Szkole Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej

I podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

II Celem monitoringu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku – Białej posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator znajduje się w sekretariacie szkoły.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
  • zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
  • niszczenia mienia szkoły,
  • niszczenia urządzeń na terenie i wokół szkoły oraz  boiska,
  • przywłaszczania,
  • konfliktowych, np. bójek,
  • podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
 4. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez  okres 3 miesięcy od daty nagrania. Po tym czasie ulegają zniszczeniu, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 7 dni.
 6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły .
 7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.
 8. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie w dokumentacji szkoły.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory w przypadku nieobecności pracowników administracji szkoły.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

 

IV  Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
 3. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 4. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna,
 5. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 6. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia
 7. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
 8. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 9. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 10. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

V Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Administrator Systemów Informatycznych.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 1 września 2018r.