REGULAMIN KORZYSTANIA
Z UCZNIOWSKICH SZAFEK OSOBISTYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W BIELSKU- BIAŁEJ
 1. Szafki osobiste są własnością Szkoły Podstawowej nr 26 w Bielsku- Białej.

 2. Szafki osobiste mają służyć uczniom do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych
  przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.

 3. Uczeń, który otrzymał szafkę osobistą, zobowiązany jest zadbać o jej należne użytkowanie
  i poszanowanie oraz utrzymanie porządku w szafce. Na wieszakach umieszcza się
  wierzchnie okrycie oraz worek z obuwiem. Półka służy do przechowywania książek.

 4. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się
  z nimi.

 5. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach osobistych.

 7. Uczeń nie powinien pozostawiać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów
  spożywczych, łatwo psujących się, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej
  odzieży  (np. strojów sportowych) i innych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu i higienie.

 8. Uczeń zobowiązany jest przechowywać obuwie w worku.

 9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i naklejania
  czegokolwiek oraz innych działań mających skutek trwały.

 10. W przypadku, kiedy znany jest sprawca dewastacji szafki, ponosi on całkowity koszt
  związany z naprawą lub wymianą- zakupem nowej szafki (odpowiedzialność materialna
  rodziców – zgodnie  z zapisami statutowymi dotyczącymi dewastacji mienia).

 11. Zakazuje się przesuwania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za szafki.

 12. Na koniec każdego półrocza wychowawca sprawdza stan szafki w obecności ucznia.

 13. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i jeden zapasowy, który
  pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.

 14. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się wychowawcy klasy.

 15. Klucza do szafki nie należy postawiać w zamku.

 16. Do zwrotu przyjmowane są klucze oryginalne z wypisanym numerem szafki.

 17. W przypadku zagubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy klasy. Klucz dorabiany jest przez ucznia na jego koszt.

 18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2019 r. i jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.

 19. Z Regulaminem zapoznają się Rodzice i Uczniowie w każdym roku szkolnym.